طوسی در شورای عالی داوری خانه سینما

نماینده انجمن منتقدان عضو شورایعالی داوری خانه سینما شد

نماینده انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران عضو شورایعالی داوری خانه سینما شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، جواد طوسی که از سوی انجمن منتقدان برای شرکت در انتخابات شورایعالی داوری خانه سینما معرفی شده بود، در کنار محمد سریر و عزیز ساعتی به عنوان اعضای شورایعالی داوری خانه سینما انتخاب شد.

/ 0 نظر / 17 بازدید